Płatności

Akceptujemy płatność przelewem
na konto w mBanku

84 1140 2004 0000 3702 7459 1249

 

kartą płatniczą lub ePrzelewem

 

oraz za pobraniem

Dostawy

Zamówiony towar dostarczamy:
firma kurierska UPS

Paczkomaty 24/7

Poczta Polska

 

Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności
Ostatnia data aktualizacji: 25 maja 2018 r.

Wstęp
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.goodproject.pl prowadzony jest przez Tomasza Jabłońskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Good Project Tomasz Jabłoński (dalej: Good Project) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szałwiowa 50, 62-064 Plewiska, NIP 6191068086, REGON 300018568, adres poczty elektronicznej: sklep@goodproject.pl, numer telefonu: 502 666 111 dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Good Project. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Good Project, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Good Project środków i metod ochrony danych osobowych.
I. Podstawowe pojęcia
1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
2. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
3. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze strony internetowej www.goodproject.pl będącej własnością Good Project, której dane są przetwarzane przez Good Project.
II. Administrator Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Good Project Tomasz Jabłoński wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Szałwiowa 50, 62-064 Plewiska, NIP 6191068086, REGON 300018568, adres poczty elektronicznej: sklep@goodproject.pl, numer telefonu: 502 666 111.
III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników
1. Good Project w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł, w szczególności Good Project uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od nich, za ich dobrowolną zgodą wyrażoną poprzez formularze dostępne na stronie internetowej (www.goodproject.pl), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
2. Good Project uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON)
dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).
IV. Sposób przetwarzania danych osobowych
1. Good Project zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
2. Good Project dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
3. Good Project zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
4. Good Project przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
5. Good Project podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. Good Project oświadcza, że:
przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada: Good Project Tomasz Jabłoński.
2. Good Project stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Gromadzone przez Good Project dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
- świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w e-sklepie Good Project. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy.
- sprzedaży produktów oferowanych przez Good Project
- marketingowych
- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń -
- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną
 3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Good Project.
4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
1. Good Project nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Good Project nie przekazuje danych osobowych dotyczących Użytkowników do państw trzecich tj. do państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Good Project może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Good Project wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Good Project.
VI. Prawa Użytkowników
1. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Good Project danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Good Project jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Good Project. W takich sytuacjach Good Project dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.
4. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Good Project zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
5. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie jego danych przez Good Project.
6. Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@goodproject.pl
VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.
1. Good Project, jego dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.goodproject.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Good Project zachęca do zapoznania się z Polityką cookies dostępną na stronie: http://goodproject.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/7
2. Korzystanie ze strony internetowej www.goodproject.pl może wiązać się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych. W takich przypadkach Użytkownik (w celu zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych) wypełnia odpowiedni formularz. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest zawsze dobrowolne, jednak nie wyrażenie takiej zgody może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej www.goodpoject.pl
3. W celu monitorowania strony internetowej www.goodproject.pl Good Project może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
4. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.goodproject.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Good Project. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Good Project zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.goodproject.pl, a które nie są własnością Good Project ani nie podlegają jej kontroli, Good Project nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki
1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Good Project dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Good Project.
2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie www goodproject.pl. U góry strony w treści Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.
IX. Kontakt
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Good Project (e-mail: sklep@goodproject,pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Good Project wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Opinie o Good Project na Opineo.pl

Sklep jest w trybie podglądu


Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:9de6d655b4127e5fab346d96089e188d#0}
Sklep internetowy Shoper.pl